EnglishSlovak

Náš program

Máte právo rozhodnout
Úplný volební program ke stažení zde
Kultura, která není na posledním místě
Kvalifikované a čitelné rozhodování o živé kultuře a umění ve veřejném prostoru. Ochrana ojedinělých architektonických děl. Kvalitní a poctivá památková ochrana, zohledňující současný architektonický kontext. Proměna prázdných či opuštěných budov v živá společenská a kulturní centra. Příkladem je revitalizace Nákladového nádraží Žižkov. Jasná pravidla pro podporu spolků, neziskových organizací a všech, kdo chtějí něco dělat pro druhé.

Otevřené vedení města bez korupce

Snadný přístup občanů ke službám úřadu – bez byrokracie, úplatků a zdržování. Aktivní zapojování občanů do rozhodování a kvalitní přístup k informacím. Vytvoření středně- a dlouhodobých koncepcí, podle nichž se bude řídit rozvoj města. Rozhodování podle jasných pravidel. Rovnoprávné financování městských částí a více prostředků ze sdílených daní pro městské části. Pořádek v městském majetku a přísná kontrola výdajů především u dopravních staveb.


Pohodlnější život pro rodiny s dětmi

Podpora rodin s dětmi příznivějšími podmínkami pro výchovu a vzdělávání. Systémová opatření odstraňující každodenní znevýhodnění rodin s dětmi. Dobudování chybějících kapacit škol, školek, tělocvičen a jejich vybavení i pomoc městským částem s jejich zajištěním. Podpora kvality výuky a inkluze znevýhodněných žáků na středních školách. Koordinace kapacit škol s ohledem na demografické změny. Intenzivní spolupráce s vysokými školami při rozvoji města.


Rychlá, pohodlná a levná doprava po Praze

Tichá, čistá a levná veřejná doprava bez bariér. Radikální zlepšení podmínek pro chodce a cyklisty. Chodník do každé ulice. Stop rozbitým a neudržovaným silnicím. Městská železnice jako rychlý a kvalitní způsob přepravy po Praze. Uživatelsky přívětivé a provozně nenáročné parkovací zóny. Proměna dopravního režimu v centru města zavedením nízkoemisních zón. Zklidnění dopravy ve vybraných částech města.


Zdravé životní prostředí bez hluku a prachu

Konec betonování zelených ploch. Místo zastavování více zeleně v ulicích i ve vnitroblocích, podpora komunitních zahrad, nové lesy a louky na předměstí. Méně rušivého hluku a prachu pro příjemnější život Pražanů. Průběžná péče o veřejný prostor.


Územní plánování bez kšeftování s developery

Územní plán s regulativy jako záruka zdravého rozvoje města. Citlivá obnova pražských sídlišť. Dialog o dalším rozvoji města s odborníky a občany. Nastavení jasných pravidel pro developery. Posílení role městských částí v procesu územního plánování. Lepší podmínky pro obyvatele v širším centru města. Prosazení zákazu velkoplošných reklam v památkové zóně. Dobudování technické infrastruktury, tam kde chybí – vodovody a kanalizace, včetně návazné rekonstrukce ulic.


Nulová tolerance vůči hazardu

Konec hazardu v Praze. Prevence a osvěta pro skupiny ohrožené předlužením a exekucemi. Bezplatná právní pomoc pro předlužené. Více strážníků v ulicích. Bezpečí pro chodce, cyklisty a děti na cestách.


Kvalitní sociální a zdravotní péče

Předvídatelné a víceleté financování neziskových organizací působících v sociálních službách. Předcházení chudobě u znevýhodněných skupin (zdravotně postižených, dlouhodobě nemocných, seniorů) a osob sociálně znevýhodněných.  Kvalitní zázemí pro osoby s celoživotním omezením a pomoc jejich rodinám. Posílení sítě zařízení pro seniory vyžadující celodenní péči, posílení hospicové a paliativní péče v celopražské koncepci. Dostupnější síť pohotovostí. Podpora sociálního podnikání a pracovních příležitosti pro zdravotně a sociálně znevýhodněné.


Dostupné bydlení pro mladé i seniory

Dostupné a důstojné bydlení pro mladé rodiny, osamělé seniory a znevýhodněné. Chráněné, tréninkové a jinak podporované formy bydlení jako prevence sociálního vyloučení. Realizace již schválené koncepce pomoci lidem bez přístřeší.