EnglishSlovak
Máte právo rozhodnout
Zpět

Rada schválila zadání studie proveditelnosti k úpravám Císařského ostrova

2137096_635906_zeleny_web_566

Rada hl. m. Prahy dnes schválila uvolnění prostředků ve výši 1 000 000 Kč z Fondu investic Institutu plánování a rozvoje (IPR) na vypracování studie proveditelnosti a případných dalších studií a podkladů ke komplexním krajinářským úpravám Císařského ostrova v souvislosti s výstavbou nové vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV).

Koncepce úprav Císařského ostrova je již vypracována. Změny jsou navrhovány tak, aby dokázala stavbu dobře integrovat do okolní krajiny a redukovaly se náklady. Její principy jsou mimo jiné následující:

  1. Vybudování nové lávky na pravý břeh a do Zoo Praha a zajištění přístupu k ní.
  2. Terén ostrova maximálně uvolnit pro nivní vegetaci a pěší trasy.
  3. Střechu nové vodní linky upravit jako suchou step, což výrazně sníží náklady na její údržbu.
  4. Obslužné komunikace redukovat na nejnižší možnou míru, přičemž komunikace severně od vodní linky by měla sloužit především k rekreaci.

„Nechceme, aby prostor Císařského ostrova zabírala pouze Ústřední čistírna odpadních vod. Naopak, naším cílem je, aby se z něj stalo místo vhodné pro odpočinek a rekreaci Pražanů. Naše kroky tedy směřují k začlenění nové vodní linky do okolní krajiny tak, aby se stala její přirozenou součástí a dal se zde příjemně trávit volný čas,“ uvedla radní Jana Plamínková.

Rada hlavního města Prahy dnes také schválila uzavření smlouvy se společností Výzkumný ústav vodohospodářský TGM na zjištění hydraulické veličiny dvou dílčích opatření v prostoru Trojské kotliny jako podklad pro matematický model protipovodňové ochrany Prahy. Práce souvisí s dalšími uvažovanými protipovodňovými aktivitami v Trojské kotlině, jako je protipovodňová ochrana ZOO Praha, areálu sportovišť na levém břehu plavebního kanálu a Trojského zámku. Hodnota zakázky je 1 830 000 Kč bez DPH.

 

Zdroj: www.praha.eu