EnglishSlovak
Máte právo rozhodnout
Zpět

Praha odkoupí zelené plochy v Křeslicích

1280px-Botič-Milíčov_NP,_Prague_Křeslice

Podle rozhodnutí Zastupitelstva hl. m. Prahy hlavní město odkoupí od Instituce Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., pozemky v katastrálním území Křeslice. Sjednaná cena pozemků tedy činí 12 168 740 Kč, tedy cca 80,30 Kč/m2. Finanční prostředky na výkup předmětných pozemků budou čerpány z prostředků přidělených do rozpočtu odboru ochrany prostředí MHMP.

Převážná část pozemků v územním plánu je vedena jako vodní plocha se způsobem využití koryto vodního toku. Jde o Pitkovický potok a Botič, kdy správcem obou toků je hl. m. Praha. Další jsou označeny jako ostatní plocha se způsobem využití zeleň, v tomto případě se jedná o perspektivní porosty lesních dřevin porůstající svahy údolí Botiče a Pitkovického potoka o rozloze cca 148 tis. m2 Jde o nezastavitelné území vyžadující zvláštní ochranu. Zakoupené pozemky navazují na území, které již ve vlastnictví hlavního města je.

 „Pozemky budou využity pro výstavbu suchého poldru na Botiči,“ upřesnila radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.

 

Zdroj: www.praha.eu